Gebruiksvoorwaarden


Van kracht vanaf 1 september 2020.
Deze gebruiksvoorwaarden ("TOU") zijn van toepassing wanneer u digitale oplossingen ("Digitale oplossingen") gebruikt die worden aangeboden door een bedrijf van de DAB-groep, d.w.z. een bedrijf dat direct of indirect eigendom is van DAB Holding Spa ("DAB" of "wij"/"ons"/"onze"). 

Snelle links

Beschrijving van diensten
Aanvaarding van de voorwaarden
Disclaimer
Gebruikersaccount en gebruik van de digitale oplossingen
Onrechtmatig of verboden gebruik
Intellectuele eigendom en gegevens
SIM
Exportcontrole
Vrijwaring
Juridische geschillen
Diversen
Specifieke voorwaarden - Vervangen door DAB en DNA Selectiehulpmiddel
Beschrijving van diensten

Bij gebruik van de Digitale Oplossingen heeft u toegang tot informatie en diensten van DAB.

De Digitale Oplossingen bestaan uit de DAB-webpagina, DAB-toepassingen en andere digitale diensten, en gebruikersaccounts voor dergelijke DAB-oplossingen. 

Sommige Digitale Oplossingen zijn mogelijk alleen in bepaalde landen beschikbaar. Sommige Digitale Oplossingen kunnen gratis beschikbaar zijn en andere alleen tegen betaling, of gratis maar met aanvullende diensten tegen betaling; wij behouden ons het recht voor om de status van een Digitale Oplossing op elk moment te wijzigen, maar in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor diensten zonder afzonderlijke kennisgeving en informatie. Voor sommige Digitale Oplossingen kan afzonderlijke aankoop van hardware of apparaten nodig zijn om de Digitale Oplossing te laten functioneren.

Aanvaarding van voorwaarden

De Digitale Oplossingen die DAB aan u levert, inclusief alle updates, uitbreidingen, nieuwe functies enz., zijn onderworpen aan de volgende TOU. DAB behoudt zich het recht voor om de TOU op elk moment zonder kennisgeving aan u bij te werken. De huidige versie van de TOU zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Door de Digitale Oplossingen te bezoeken of de website op enigerlei wijze te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze TOU.

Als u toegang heeft tot de Digitale Oplossingen op basis van een afzonderlijk contract met DAB (een "Contract"), zullen de voorwaarden van het Contract prevaleren boven deze TOU waar de voorwaarden tegenstrijdig kunnen zijn.
Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie ons Privacybeleid. Als u persoonlijke gegevens van een derde partij, bijvoorbeeld een werknemer, een collega of een klant, deelt of verzamelt, bevestigt u dat u dit mag doen, en bovendien bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van ons Privacybeleid aan deze derde partij, indien relevant.

Disclaimer

DAB levert de Digitale Oplossingen als een dienst en, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, alleen voor informatieve doeleinden, in veel gevallen gratis. U mag niet handelen op basis van informatie die via de Digitale Oplossingen wordt verstrekt zonder persoonlijke hulp van DAB in te roepen. De Digitale Oplossingen kunnen alleen bedoeld zijn voor een professioneel publiek, bijvoorbeeld professionele installateurs. Hoewel wij getracht hebben de informatie, de software en alle andere diensten in de Digitale Oplossingen zo nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen de Digitale Oplossingen fouten of weglatingen bevatten waarvoor wij elke aansprakelijkheid afwijzen. Het materiaal en de inhoud van de Digitale Oplossingen wordt geleverd "zoals het is", en zonder enige vorm van garantie.

Noch DAB, noch een van haar gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige schade aan of verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van de Digitale Oplossingen of elementen die zijn gedownload of gebruikt van/in de Digitale Oplossingen. DAB garandeert dan ook niet dat de Digitale Oplossingen of diensten die in de Digitale Oplossingen worden aangeboden, hetzij door DAB of namens DAB (inclusief gratis software downloads), aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zullen zijn, of dat de Digitale Oplossingen of de door DAB gebruikte servers vrij zijn van virussen of bugs of volledig functioneel of accuraat zijn. DAB tracht de Digitale Oplossingen en hun werking te onderhouden, maar DAB is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor gebreken die kunnen bestaan in de Digitale Oplossingen of de werking van de Digitale Oplossingen.
DAB kan links naar andere websites aanbieden of applicaties van derden beschikbaar stellen. Uw gebruik van dergelijke websites en/of applicaties van derden is voor uw eigen risico.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een Contract, verkoopmateriaal of andere officiële documenten van DAB, zijn de Digitale Oplossingen niet fouttolerant en zijn ze niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld om apparatuur te besturen in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, zoals bij de exploitatie van nucleaire faciliteiten, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines of wapensystemen, elk militair gebruik waarbij het falen van de Digitale Oplossing(en) kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.
In geen geval zal DAB of een van haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade.
Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toestaat. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van DAB en haar gelieerde ondernemingen wordt echter beperkt of uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DAB of een van haar gelieerde ondernemingen jegens u hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor het gebruik van de Digitale Oplossingen.

Gebruikersaccount en gebruik van de digitale oplossingen

U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord DAB onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. DAB is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt doordat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten.

DAB mag en zal erop vertrouwen dat iemand met toegang tot uw account de juiste autorisatie heeft om namens u te handelen.
U bent volledig verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van alle informatie of gegevens die door u aan DAB moeten worden verstrekt ten behoeve van de Digitale Oplossingen, bijvoorbeeld contactgegevens, factuurgegevens, wijziging van toestemming/rol, enz. en voor het waarborgen van de juistheid van dergelijke informatie. Als u informatie of gegevens aan DAB verstrekt namens of met betrekking tot een derde partij, of als u de Digitale Oplossingen gebruikt om apparatuur aan te passen, te kalibreren of anderszins te beïnvloeden namens of met betrekking tot een derde partij, zult u dit alleen doen als u daartoe gemachtigd bent door de derde partij in kwestie.

Onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Digitale Oplossingen, zult u de Digitale Oplossingen niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze GBV. U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken op een manier die een DAB-server of de netwerken verbonden met een DAB-server kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten, of het gebruik van Digitale Oplossingen door een andere partij kan verstoren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot Digitale Oplossingen, andere accounts of een DAB-server, door middel van hacking of andere middelen. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Digitale Oplossingen.

U mag niet opzettelijk virussen, trojans, wormen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, introduceren.
U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken op een manier die kan worden beschouwd of die inhoud bevat die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, spam of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is. U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden, tenzij in overeenstemming met een Contract.

Intellectuele eigendom en gegevens

De Digitale Oplossingen en elk van de elementen waaruit zij bestaan, waaronder met name de grafische vormgeving, gegevens, software, teksten, logo's van de Digitale Oplossingen, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. 

DAB verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Digitale Oplossingen te gebruiken zoals gespecificeerd voor elke Digitale Oplossing. U mag de Digitale Oplossingen niet kopiëren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van maken. 
DAB verkrijgt geen eigendom van gegevens die u aan de Digitale Oplossing verstrekt. Op basis van het Contract (indien van toepassing) en anders op basis van deze TOU, verkrijgt DAB: (i) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije licentie om uw gegevens te gebruiken om de Digitale Oplossing beschikbaar te maken; en (ii) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, royalty-vrije licentie om geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor welk doel dan ook.

Dergelijke (niet-persoonlijke) gegevens kunnen apparatuurgegevens omvatten met betrekking tot pompen, boilers, verwarmingssystemen en andere soorten apparatuur die direct of indirect zijn geïntegreerd met de Digitale Oplossingen; apparatuurgegevens omvatten bijvoorbeeld productserienummers, waterdebiet en -druk, water- en afvalwaterafvoer, stroomverbruik, temperatuur, andere gebruiks- of sensorgegevens, foutrapporten, onderhoudsstatus, hangende servicebezoeken, gebruikslogboeken, enz.
DAB bezit alle rechten in of voortvloeiend uit de Digitale Oplossing(en) (inclusief, intellectuele eigendomsrechten), en als dergelijke rechten uw eigendom zijn, dan draagt u deze automatisch over aan DAB.

Elk ander gebruik van de Digitale Oplossingen of van een van hun elementen vormt een inbreuk op de rechten, tenzij eerder en specifiek schriftelijk geautoriseerd door DAB.

Met inachtneming van de voorwaarden van elk Contract en de voorwaarden van ons Privacybeleid, kan DAB - maar is daartoe niet verplicht - uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren en gebruiken om de onboarding en de kwaliteit van de bruikbaarheid van de Digitale Oplossingen te vergemakkelijken, mocht u ervoor kiezen zich opnieuw in te schrijven voor de Digitale Oplossingen. DAB kan op elk moment na de beëindiging/vervaldatum van het Contract of uw beëindiging van het gebruik van de Digitale Oplossingen besluiten om de gegevens te verwijderen en zal dit doen indien dit verplicht is door de toepasselijke wetgeving. Bij beëindiging kunt u DAB vragen u een kopie te verstrekken van de gegevens die zijn verzameld via uw gebruik van de Digitale Oplossingen. DAB zal ernaar streven een dergelijke kopie te verstrekken, maar is daartoe niet verplicht, tenzij de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft. Indien DAB u een dergelijke kopie verstrekt, kan DAB deze verstrekking afhankelijk maken van bijvoorbeeld verdere geheimhoudingsverplichtingen, betaling van manuren besteed aan het verzamelen van de gegevens in kwestie, etc.

SIM

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u een SIM-kaart met een dataverbinding direct of indirect van DAB ontvangt of gebruikt.

U mag de dataverbinding alleen gebruiken om de in de Overeenkomst beschreven Digitale Oplossingen te ontvangen. U mag de dataverbinding niet gebruiken in strijd met het gebruikelijke gebruik of op een wijze die DAB of anderen schade of ander ongemak berokkent. Voorbeelden van verboden gebruik zijn: (i) pogingen om zonder toestemming toegang te krijgen tot aangesloten netwerken of computerbronnen in het netwerk en de IT-infrastructuur; (ii) het vernietigen, verstoren of ongeoorloofd gebruik maken van de informatie in door de dataleverancier verstrekte netwerken of it-systemen; (iii) de dataverbinding gebruiken om spammails te versturen; (iv) netwerkaanvallen of aanvallen op computersystemen uitvoeren; (v) computervirussen te verspreiden of de veiligheid van internetinformatie te schaden; (vi) de Digitale Oplossingen op zodanige wijze te gebruiken dat de kwaliteit van de Digitale Oplossingen wordt aangetast of het vermogen van de leverancier om de gegevensverbinding te leveren of het gebruik van de gegevensverbinding door andere klanten en gebruikers wordt belemmerd.
U mag de SIM-kaart niet verwijderen uit de apparatuur waarin deze door DAB is geleverd. Dit belet u niet de gehele printplaat te vervangen door een vervangende printplaat van DAB. U dient de vervangen printplaat (inclusief SIM kaart) te vernietigen of terug te sturen naar DAB.

U dient DAB zonder onnodige vertraging te informeren als u denkt of reden heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde partij uw dataverbinding gebruikt of heeft gebruikt. 

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kan DAB de gegevensverbinding gebruiken om te controleren of de SIM-kaart actief is, d.w.z. of de apparatuur online of offline is, en om u te voorzien van software-updates indien dit wettelijk verplicht is.

Exportcontrole

U erkent dat de Digitale Oplossingen onderworpen kunnen zijn aan regelgeving inzake exportcontrole en handelssancties, met inbegrip van bijvoorbeeld regelgeving van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika, en dat de export, wederuitvoer, overdracht, heroverdracht of overdracht van de Digitale Oplossingen ("export/re-export") derhalve beperkt kan zijn. U stemt ermee in alle toepasselijke regelgeving inzake exportcontrole en handelssancties na te leven bij uw gebruik en verwijdering van de Digitale Oplossingen, met inbegrip van bijvoorbeeld het verkrijgen van relevante export-/importvergunningen en het niet verlenen van toegang tot de Digitale Oplossingen aan gesanctioneerde personen en entiteiten. De digitale oplossingen mogen niet worden gebruikt voor - of in verband met - nucleaire of militaire/wapendoeleinden. 

Vrijwaring

U zult DAB (met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen) schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claim, verlies en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en uitgaven, met betrekking tot uw schending van deze TOU of uw gebruik of misbruik van de Digitale Oplossingen.

Juridische geschillen

Deze GBV en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Digitale Oplossingen of de interpretatie van de GBV zijn onderworpen aan de wetten van Denemarken, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. De exclusieve rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze GBV is de rechtbank van Padua.

Als de wetten die van toepassing zijn op deze voorwaarden op een later tijdstip zodanig worden geïnterpreteerd of gewijzigd dat een of meer van de clausules ongeldig of ongeldig worden, zal dit niet leiden tot de ongeldigheid van de voorwaarden als geheel.

Diversen

DAB behoudt zich het recht voor de Digitale Oplossingen op elk moment en zonder reden of kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. DAB behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Digitale Oplossingen door u, uw toegangsbeheerder of een van uw geautoriseerde gebruikers op elk moment te beëindigen, zonder reden of kennisgeving. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan DAB uw toegang tot de Digitale Oplossingen op elk moment opschorten of beëindigen als u een van de TOU schendt.

Als DAB een bepaalde bepaling niet afdwingt, doet DAB geen afstand van haar recht dit later alsnog te doen. Als een rechtbank oordeelt dat een van de voorwaarden niet van toepassing, ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorwaarden van kracht. DAB mag deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen aan elke juridische entiteit van de DAB Groep.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN - Vervangen door DAB en DNA Selectiehulpmiddel

Specifiek voor de Digitale Oplossingen "Vervangen door DAB" en "DNA Selectie Tool" gaat u ermee akkoord dat:

Het doel van deze Digitale Oplossingen is om een mogelijk vervangend product/nieuw product voor te stellen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie zodat de Digitale Oplossing de suggestie kan doen en u bent zich ervan bewust dat onjuiste informatie het resultaat kan beïnvloeden. De Digitale Oplossing vermindert of elimineert niet uw verplichtingen om uw eigen professionele beoordelingen en conclusies te maken of, als u geen professional bent, een professionele evaluatie te krijgen over de vraag of een bestaand product kan worden vervangen door het door de Digitale Oplossing voorgestelde product, aangezien DAB geen inzicht heeft in de specifieke systemen, bijv. boilers, en bijgevolg of de voorgestelde vervanging in het specifieke systeem geschikt is voor het doel. Het voorgestelde product/vervanging is slechts een suggestie van DAB die uitsluitend gebaseerd is op het product. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de vervanging/het nieuwe product en voor het waarborgen dat het (vervangende) product zal werken met het bestaande systeem, bijv. de ketel. U kunt als fabrikant van het systeem worden beschouwd als het systeem als nieuw wordt beschouwd als gevolg van de vervanging van het product, en bijgevolg kunt u krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn een verklaring van overeenstemming of een soortgelijke verklaring af te geven. Het product mag alleen door een professionele installateur worden vervangen/geïnstalleerd. Daarnaast geldt het volgende voor "Vervangen door DAB":

U mag de constructie van een geïntegreerd systeem (bijv. een ketel, een zonnewarmtesysteem enz. dat een te vervangen geïntegreerde pomp bevat) in het kader van de vervanging niet wijzigen of anderszins veranderen. U mag niet met de vervanging beginnen of moet ervan afzien als de bestaande stroomkabel van de pomp in een geïntegreerd systeem niet lang genoeg is of als de stroomkabel wordt verlegd waardoor de installatie onveilig wordt. U moet vóór de vervanging controleren of de juiste aardlekschakelaar is geïnstalleerd. Voor zover u ervoor kiest "Vervangen met DAB" en "DNA Selectie Tool" te openen en te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot plaatselijke wetten.